Ogłoszenie z dnia 13.09.2022 r. – sprzedaż nieruchomości w Boraszycach Małych

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt V GUp 122/21 ogłasza sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

1/ Prawo własności nieruchomości gruntowej (działka ew. 76/2 o pow 3,5147 HA) zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z kompleksem budynków przeznaczonych pod produkcję rolną (kurnik). Teren jest ogrodzony, zagospodarowany. Nieruchomość położona jest w miejscowości Boraszyce Małe nr 15A w powiecie wołowskim. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00028386/2.
Cena wywoławcza aktualnie wynosi 1.017.000,00 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy złotych).

Nieruchomość zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej została oszacowana na kwotę 1.130.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych).

Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2022r. o godz. 15.00. Decydującą jest data i godzina wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynie po zakreślonym terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA VGUp 122/21” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 4 października 2022r. o godz. 10.00.

Przedmioty sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Regulamin sprzedaży