Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy CiesiulKancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul

Ogłoszenia

2022.05.20
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości KB BUDMAX i AVANTA FIZNFS za łączną cenę nie niższą niż 1.900.000 zł.

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o.  sygn. akt  V GUp 09/11 oraz AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie informują, że są współwłaścicielami nieruchomości biurowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej ok. 676,74 m2, położonej w Lubinie, częściowo wynajętej i zapraszają do składania ofert na jej łączne nabycie na następujących zasadach:

I. Syndyk ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 31.05.2022r., w którym przedmiotem sprzedaży jest:

 - nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiąca działki gruntu nr 766/1, 766/2, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr LE1U/00026019/8, zabudowane częścią budynku usługowego;

- cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986.460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

- wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98.646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:

a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 30.05.2022r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu na konto).

b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX”, w sekretariacie Biura Syndyka przy ul. Kamiennej 1J/21 59-300 Lubin do dnia 30.05.2022r. do godz. 15.00.

c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu 31.05. 2022r. o godz. 10.00.

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 lub 669 980 264 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 9.00 do 15.00 za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu.

II. AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny zaprasza do rokowań na zakup nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Kamiennej 1H, stanowiącej działkę gruntu nr 767 dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1U/00016848/5, zabudowanej częścią budynku usługowego.

Sprzedaż nieruchomości przeprowadzana będzie w formie negocjacji z podmiotem zamierzającym nabyć nieruchomość zbywaną przez Syndyka masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. opisaną w punkcie I ogłoszenia.

Wszelkie informacje nt. ceny nieruchomości, warunków jej sprzedaży oraz stanu i właściwości będą udzielane pod numerem telefonu: 518 918 258 oraz są dostępne na stronie: www.ciborski.pl

Sprzedaż nieruchomości oferowanej przez Syndyka i Fundusz nastąpi łącznie - jednym aktem notarialnym.

Regulamin oraz oświadczenie oferenta---------------------------------------------------------------------------------------------
2022.05.06
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt  V GUp  122/21 oraz   VGUp 183/21   ogłasza  sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

1/ Prawo własności  nieruchomości gruntowej (działka ew. 76/2 o pow  3,5147 HA) zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z kompleksem budynków przeznaczonych pod produkcję rolną (kurnik). Teren jest ogrodzony, zagospodarowany. Nieruchomość położona jest w miejscowości Boraszyce Małe nr 15A w powiecie wołowskim. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00028386/2
Cena wywoławcza, zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  1.130.000 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych).

2/ Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Ścinawa, działka ewidencyjna 50/7, 50/8 na której położony jest dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym.  Nieruchomość położona w miejscowości  Ścinawa ul. Legnicka 19A. Dla nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta LE1U/00044097/0.  Cena wywoławcza, zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  506.000 zł (pięćset sześć tysięcy  złotych).

3/ Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną 50/6 o powierzchni  0,0093 HA.  Działka pełni funkcję drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej nr 19 w miejscowości Ścinawa (poz 2),  posiada dostęp do drogi oznaczonej symbolem 5KDZ (ul. Legnicka) za pośrednictwem drogi wewnętrznej 50/1 na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu . Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00077046/8.
Cena wywoławcza zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  6.000 zł (sześć tysięcy złotych).

Termin składania ofert upływa w dniu 01 czerwca 2022r.  o godz. 15.00. Decydującą jest data i godzina wpływu oferty do biura syndyka.  Oferta, która wpłynie po zakreślonym terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA VGUp 122/21” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu  03 czerwca 2022r. o godz. 10.00

Przedmioty sprzedaży  można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Ogłoszenie
Regulamin sprzedaży

Nieruchomość gruntowa - Boraszyce Małe


Nieruchomość gruntowa - Ścinawa


---------------------------------------------------------------------------------------------
2022.04.25

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Spółka
z o.o. w upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

- prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 33/1, 34/1 łącznego obszaru 0,7826 ha oraz własność stanowiących odrębną nieruchomość budynków, położonych przy ul. Dworcowej nr 8 w obrębie Stare Miasto (0007) miasta Jawora, powiecie jaworskim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1J/00009943/9, z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż wartość nieruchomości określonej w operacie szacunkowym na kwotę 1.629.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty i wpłata wadium. Pisemną ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym PKS TRANS-POL Sp. z o.o. w upadłości” osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem poleconym na adres biura Syndyka:

Kancelaria Syndyka mgr Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
w terminie do dnia 19 maja 2022r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2022r. o godz: 10.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 2022.02.09

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości KB BUDMAX i AVANTA FIZNFS

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. sygn. akt  V GUp 09/11 i AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie informują, że są współwłaścicielami nieruchomości położonej w Lubinie i zapraszają do składania ofert na jej łączne nabycie następujących zasadach:

I. Syndyk ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 1 marca 2022r, w którym przedmiotem sprzedaży jest:
- nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiąca działki gruntu nr 766/1, 766/2 dla której prowadzone są księgi wieczyste nr LE1U/00026019/8, zabudowane częścią budynku usługowego;
- cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986.460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
- wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98.646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:
a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 28 lutego 2022r. do godz. 1500 (liczy się data i godzina wpływu na konto).
b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX”, w sekretariacie Biura Syndyka przy ul. Kamiennej 1J/21 59-300 Lubin do dnia 28 lutego 2022r. do godz. 1500.
c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu 01 marca 2022r. o godz. 1000.

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 lub 669 980 264 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl lub www.budmax.info.

Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 800 do 1400 za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu.

II. AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny zaprasza do rokowań na zakup nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Kamiennej 1H, stanowiącej działkę gruntu nr 767 dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1U/00016848/5, zabudowanej częścią budynku usługowego. Nieruchomość została wyceniona na kwotę 1.419.540 zł.

Sprzedaż nieruchomości przeprowadzana będzie w formie negocjacji z podmiotem zamierzającym nabyć nieruchomość zbywaną przez Syndyka masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. opisaną w punkcie I ogłoszenia.

Wszelkie informacje nt. ceny nieruchomości, warunków jej sprzedaży oraz stanu i właściwości będą udzielane pod numerem telefonu: 518 918 258.

Sprzedaż nieruchomości oferowanej przez Syndyka i Fundusz nastąpi łącznie- jednym aktem notarialnym."

Regulamin sprzedaży oraz oświadczenie---------------------------------------------------------------------------------------------
2021.06.17

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. sygn. akt VGUp 09/11 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego  na dzień 30 czerwca 2021r, przedmiotem sprzedaży jest:
1. nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiącą działki gruntu nr 766/1 i 766/2 zabudowane częścią budynku usługowego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026019/8.
- cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986.460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
- wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98.646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:
a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 29 czerwca 2021r do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu na konto).
b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX” w sekretariacie biura syndyka przy ul. Kamiennej 1J/21      59-300 Lubin do dnia 29 czerwca 2021r do godz. 15.00.
c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu 30 czerwca 2021r o godz. 10.00.

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 lub 669 980 264 , e-mail: k.marcinkowska@budmax.info w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.
Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 do 14.00 za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu.

Regulamin sprzedaży
Załącznik do oferty---------------------------------------------------------------------------------------------

2021.06.17

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt VGUp 14/21 ogłasza  sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

1/ LOKAL MIESZKALNY nr 2 przy ul. Mickiewicza nr 19 w Legnicy o pow. 103,0600 m2 (KW nr  LE1L/00024722/7),  szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 23-03-2021r. na kwotę 424.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych). Lokal położony na I piętrze, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Cena wywoławcza wynosi 424.000 zł.  Warunkiem przystąpienia do przetargu złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 22.000 zł.

2/ Ruchomości
Ploter Canon ipf820 z podstawą - 1000 zł
Kserokopiarka Konica Minolta Bizbub C450 - 500 zł
Komputer Xenon x3440 8 Gb RAM wraz z monitorem Samsung - 950 zł
Skaner wieloformatowy CONTEX Chroma G600 - 5500 zł
Ploter Oce TDS600 oraz skaner – zestaw - 6000 zł
Gilotyna elektryczna 480VS+ - 3000 zł
Trymer ręczny Keencut Evolution E2 - 4000 zł
Foliarka EL 380p - 4000 zł
Panel TV marki LG - 450 zł

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2021r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 10.00.

Przedmioty sprzedaży  można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Regulamin sprzedaży


---------------------------------------------------------------------------------------------

2021.04.14
2021.04.22 AKTUALIZACJA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty  należy składać do dnia 31 maja 2021r. do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia oferty na wskazany adres) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA–Głogów ”  na adres kancelarii zarządcy:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jerzego Ciesiul
ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze zarządcy w dniu 01 czerwca 2021r.  o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WOLAR Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29, KRS 0000309318,  ogłasza przetarg ofertowy  na sprzedaż lokalu użytkowego w Głogowie przy ul. Budowlanych 6D o pow. użytkowej 120,29 m2 (KW nr LE1G/00093809/0).

Cena wywoławcza  wynosi 550.000,00 zł (słownie : pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i została określona w drodze wyceny rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z wyceną z dnia 15-12-2020r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 50.000 zł.

Oferty  należy składać do dnia 7 maja 2021r. do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia oferty na wskazany adres) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA–Głogów ”  na adres kancelarii zarządcy:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jerzego Ciesiul
ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze zarządcy w dniu 10 maja 2021r.  o godz. 10.00.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z zarządcą.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Opis lokalu użytkowego:
W skład lokalu wchodzą pomieszczenia: na parterze część handlowa i zaplecze magazynowo - socjalne w piwnicy. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu przynależny do lokalu wynosi 120/2762 części.                 
Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem wyceny położona jest w budynku wielolokalowym o charakterze mieszkalno - usługowym przy ulicy Budowlanych 6D. Lokal usługowy jest dwupoziomowy i położony jest na parterze oraz piwnicy. Wejście do lokalu jest na parterze natomiast wewnętrzne schody prowadzą do piwnicy. Na parterze znajduje się hala sprzedaży , a w piwnicy zaplecze magazynowo - socjalne. Lokal według przedłożonych dokumentów oraz zapisów w Księdze Wieczystej posiada powierzchnię użytkową 120,29 m2."

Wyciąg z operatu
Mapka

Usługi

  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowanie umowy spółki,
  • przygotowanie uchwał organów spółki,
  • sporządzania dokumentów rejestracyjnych,
  • windykacja należności.
czytaj więcej