Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy CiesiulKancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul

Ogłoszenia

2019.12.11
Syndyk masy upadłości Magdaleny Laudowicz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Poznańskiej 21 (KW LE1L/00055935/9) w Legnicy o pow. użytkowej 55,0 m2, który składa się z: 2 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego tj.  piwnicy numer 4 o pow. 3,3 m2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze budynku i wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne (piec gazowy 2 funkcyjny) oraz domofon.
Cena wywoławcza wynosi 154.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 15.400 zł.
Oferty  zawierające: oznaczenie składającego ofertę:  imię, nazwisko, pesel a w przypadku firm: nazwę i numer NIP oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz numer telefonu kontaktowego,  adres e-mail, określenie nieruchomości, której oferta dotyczy, oferowaną cenę, wyrażoną cyframi i słownie, a także sposób oraz warunki jej uiszczenia, w przypadku przedsiębiorców wymagane jest  załączenie aktualny wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem, w przypadku spółek handlowych uchwałę odpowiedniego organu wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, oświadczenie oferenta, że zapoznał  się i akceptuje  regulaminu sprzedaży a także spełnia warunki określone tym regulaminem,  zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem (taksa notarialna, opłaty sądowe, inne podatki i opłaty), oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oraz, że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, oferent winien złożyć do dnia 17 stycznia 2020r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „PRZETRARG” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica. Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 21 stycznia 2020r. o godz. 10.00
Przedmiot przetargu można oglądać w dniach 8 i 15 stycznia w godzinach: 16.00 -18.00

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Regulamin sprzedaży
Zgoda na sprzedaż mieszkania i regulamin


---------------------------------------------------------------------------------------------
2018.10.17
Syndyk masy upadłości Henryka Sobczyka i Ireny Sobczyk osób nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Oławie przy ul. 1 Maja 14, o pow. 35,24 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WR1O/00035894/1, za cenę nie niższą niż wartość jego oszacowania tj. 115.300 zł  (sto piętnaście tysięcy trzysta złotych).

Pisemną ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta-Sobczyk VIII GUp 20/17” osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem na adres biura Syndyka:

Kancelaria Radcy Prawnego mgr Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica w terminie do dnia 26-11-2018r.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-11-2018r.  o godz: 12.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414 oraz na stronie: www.radcaprawny-ciesiul.pl w zakładce Ogłoszenia.

Postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 10-09-2018r.
Regulamin sprzedaży

Wyciąg z operatu szacunkowego

---------------------------------------------------------------------------------------------
2018.04.12
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pani Janiny Kozioł sygn. akt VGUp /16 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 26 kwietnia 2018r, przedmiotem sprzedaży jest:

1. lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 540,50 m2 położonego w Modlikowicach nr 45 dla którego Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wdział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z /00041666/2 , wraz z lokalem związany jest udział 5/10 w działce gruntu 97/1 objęty księgą wieczystą nr LE1Z /00002063/0.
- za cenę minimalną 240 600,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset zł)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl

Oferty, wyłącznie pisemne, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na konto nr  43 1090 2590 0000 0001 3096 5907 w kwocie 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące), składać należy w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula w Legnicy przy ul. Wł. Andersa 14/2a. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w kancelarii przy ul. Wł. Andersa 14/2a, 59-220 Legnica.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Postanowienie o zezwoleniu na sprzedaż
Regulamin przetargu

---------------------------------------------------------------------------------------------
2016.06.21

Sprzedaż Przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej w branży spożywczej.

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji lodów. Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa powinni zapoznać z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa, a także powinni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji po uprzednim kontakcie z:

Kancelaria Radcy Prawnego, mgr Jerzy Ciesiul
ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
tel. 76 852 30 53, tel. 721084790
j.ciesiul@radca.lex.pl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016.06.21
Syndyk Masy Upadłości „METAL-CYNK” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chojnowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości poniżej ceny oszacowania - za najwyższą zaproponowaną cenę. W załączeniu znajduje się spis ruchomości do sprzedaży i regulamin. PRZETARG ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SR W LEGNICY, WYDZ. V GOSPODARCZY Z DNIA 09.06.2016 R., SYGN. AKT V GUp 10/14 O ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE PRZETARGU OFERTOWEGO RUCHOMOŚCI UPADŁEGO.

Regulamin przetargu
Metal Cynk - ruchomości do sprzedaży

Usługi

  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowanie umowy spółki,
  • przygotowanie uchwał organów spółki,
  • sporządzania dokumentów rejestracyjnych,
  • windykacja należności.
czytaj więcej