Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy CiesiulKancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul

Ogłoszenia

2020.11.05
Syndyk masy upadłości Anny Zalewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
- udziału w wys. 1/1 w prawie własności nieruchomości  gruntowej stanowiącej działkę nr  61/8 położonej w obrębie WOLBROMEK o powierzchni 0,4616 ha (gmina Bolków, powiat jaworski, województwo dolnośląskie) objętej księgą wieczystą nr JG1K/00023173/9 z wolnej ręki za cenę minimalną równą szacunkowej wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym w  kwocie łącznej 11.078,00 zł.

Pisemną ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z opisem
„OFERTA–nieruchomość gruntowa VGUp 29/17”  osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem na adres biura Syndyka:
Kancelaria Syndyka  mgr Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
w terminie do dnia 20 listopada 2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 listopada 2020r.  o godz: 10.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414

Regulamin sprzedaży


---------------------------------------------------------------------------------------------
2020.09.15
2020.11.09 AKTUALIZACJA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

Pisemną ofertę należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2020r.  w zamkniętych kopertach z opisem: „OFERTA– VGUp 11/20”,  osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem poleconym na adres biura Syndyka: Kancelaria Syndyka  Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia  2020r.  o godz: 10.00 w biurze syndyka.

Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż w toku postępowania upadłościowego VGUp 11/20   nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 13/1 , usytuowanego na parterze,  dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/00056969/3 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 237.000 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy  złotych) zgodnie z regulaminem sprzedaży.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 62,9 m2, pomieszczenie przynależne  tj.  piwnica o powierzchni 3,9 m2 oraz udział 9/100 w nieruchomości wspólnej – częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu o pow. 405 m2

Lokal mieszkalny można oglądać  po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu terminu.

Pisemną ofertę należy składać w terminie do dnia 25 września 2020r.  w zamkniętych kopertach z opisem: „OFERTA– VGUp 11/20”,  osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem poleconym na adres biura Syndyka: Kancelaria Syndyka  Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020r.  o godz: 10.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 76 8523053; 608 610 414.

Regulamin sprzedaży


---------------------------------------------------------------------------------------------

2020.05.27
Syndyk masy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
- lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Poznańskiej 21 w Legnicy (KW LE1L/00055935/9) o pow. użytk. 55,0 m2, składającego się z: 2 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju oraz piwnicy numer 4 o pow. 3,3 m2. Cena wywoławcza wynosi 154.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 15.400 zł.

- nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo-folwarcznym oraz parkiem przypałacowym, wpisanymi do rejestru zabytków,  położonej  Budziwojów 17, 59-225 Chojnów,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1Z/00027957/5. Cena wywoławcza wynosi 1.557.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys.  155.700 zł

Przedmioty przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem pod numerem telefonu: 608 610 414;  76 852 30 53

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414 oraz na stronie: www.radcaprawny-ciesiul.pl w zakładce ogłoszenia.

Oferty  należy składać do dnia 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg – Poznańska 21/5” lub „Przetarg – Budziwojów 17”  na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 22 czerwca 2020r. o godz. 10.00

Regulamin sprzedaży Poznańska
Regulamin sprzedaży Budziwojów


---------------------------------------------------------------------------------------------

2018.04.12
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pani Janiny Kozioł sygn. akt VGUp /16 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 26 kwietnia 2018r, przedmiotem sprzedaży jest:

1. lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 540,50 m2 położonego w Modlikowicach nr 45 dla którego Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wdział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z /00041666/2 , wraz z lokalem związany jest udział 5/10 w działce gruntu 97/1 objęty księgą wieczystą nr LE1Z /00002063/0.
- za cenę minimalną 240 600,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset zł)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl

Oferty, wyłącznie pisemne, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na konto nr  43 1090 2590 0000 0001 3096 5907 w kwocie 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące), składać należy w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula w Legnicy przy ul. Wł. Andersa 14/2a. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w kancelarii przy ul. Wł. Andersa 14/2a, 59-220 Legnica.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Postanowienie o zezwoleniu na sprzedaż
Regulamin przetargu

---------------------------------------------------------------------------------------------
2016.06.21

Sprzedaż Przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej w branży spożywczej.

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji lodów. Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa powinni zapoznać z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa, a także powinni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji po uprzednim kontakcie z:

Kancelaria Radcy Prawnego, mgr Jerzy Ciesiul
ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
tel. 76 852 30 53, tel. 721084790
j.ciesiul@radca.lex.pl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016.06.21
Syndyk Masy Upadłości „METAL-CYNK” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chojnowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości poniżej ceny oszacowania - za najwyższą zaproponowaną cenę. W załączeniu znajduje się spis ruchomości do sprzedaży i regulamin. PRZETARG ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SR W LEGNICY, WYDZ. V GOSPODARCZY Z DNIA 09.06.2016 R., SYGN. AKT V GUp 10/14 O ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE PRZETARGU OFERTOWEGO RUCHOMOŚCI UPADŁEGO.

Regulamin przetargu
Metal Cynk - ruchomości do sprzedaży

Usługi

  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowanie umowy spółki,
  • przygotowanie uchwał organów spółki,
  • sporządzania dokumentów rejestracyjnych,
  • windykacja należności.
czytaj więcej