Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy CiesiulKancelaria Radcy Prawnego Jerzy Ciesiul

Ogłoszenia

2021.06.17

Syndyk masy upadłości Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. sygn. akt VGUp 09/11 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego  na dzień 30 czerwca 2021r, przedmiotem sprzedaży jest:
1. nieruchomość położona w Lubinie przy ul. Kamiennej 1J, stanowiącą działki gruntu nr 766/1 i 766/2 zabudowane częścią budynku usługowego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00026019/8.
- cena wywołania, która stanowi równocześnie wartość oszacowania wynosi 986.460,00 zł netto (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
- wadium wynosi 10% ceny wywołania netto to jest 98.646,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości przeprowadzana będzie w formie konkursu ofert na podstawie przepisów art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze regulującego przedmiotową sprzedaż mienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu ogłoszenia upadłości tj. 10-05-2011 r. (Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1361).

Warunkiem dopuszczenia oferty do sprzedaży jest:
a) wpłacenie przez oferenta wadium na konto sprzedawcy w PKO BP SA nr konta: 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w terminie do dnia 29 czerwca 2021r do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu na konto).
b) złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI KB BUDMAX” w sekretariacie biura syndyka przy ul. Kamiennej 1J/21      59-300 Lubin do dnia 29 czerwca 2021r do godz. 15.00.
c) złożenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka upadłego przy ul. Kamiennej 1J/21 w Lubinie w dniu 30 czerwca 2021r o godz. 10.00.

Syndyk ma prawo unieważnić procedurę ofertową (także po wyborze ofert) bez podania przyczyny. Wszystkie uprawnienia Syndyka w toku procedury przysługują także Sędziemu Komisarzowi jako organowi nadzorczemu.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 lub 669 980 264 , e-mail: k.marcinkowska@budmax.info w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.
Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 do 14.00 za wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniem terminu.

Regulamin sprzedaży
Załącznik do oferty---------------------------------------------------------------------------------------------

2021.06.17

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt VGUp 14/21 ogłasza  sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

1/ LOKAL MIESZKALNY nr 2 przy ul. Mickiewicza nr 19 w Legnicy o pow. 103,0600 m2 (KW nr  LE1L/00024722/7),  szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 23-03-2021r. na kwotę 424.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych). Lokal położony na I piętrze, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Cena wywoławcza wynosi 424.000 zł.  Warunkiem przystąpienia do przetargu złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 22.000 zł.

2/ Ruchomości
Ploter Canon ipf820 z podstawą - 1000 zł
Kserokopiarka Konica Minolta Bizbub C450 - 500 zł
Komputer Xenon x3440 8 Gb RAM wraz z monitorem Samsung - 950 zł
Skaner wieloformatowy CONTEX Chroma G600 - 5500 zł
Ploter Oce TDS600 oraz skaner – zestaw - 6000 zł
Gilotyna elektryczna 480VS+ - 3000 zł
Trymer ręczny Keencut Evolution E2 - 4000 zł
Foliarka EL 380p - 4000 zł
Panel TV marki LG - 450 zł

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2021r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 10.00.

Przedmioty sprzedaży  można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Regulamin sprzedaży


---------------------------------------------------------------------------------------------

2021.04.14
2021.04.22 AKTUALIZACJA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty  należy składać do dnia 31 maja 2021r. do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia oferty na wskazany adres) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA–Głogów ”  na adres kancelarii zarządcy:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jerzego Ciesiul
ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze zarządcy w dniu 01 czerwca 2021r.  o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WOLAR Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29, KRS 0000309318,  ogłasza przetarg ofertowy  na sprzedaż lokalu użytkowego w Głogowie przy ul. Budowlanych 6D o pow. użytkowej 120,29 m2 (KW nr LE1G/00093809/0).

Cena wywoławcza  wynosi 550.000,00 zł (słownie : pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i została określona w drodze wyceny rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z wyceną z dnia 15-12-2020r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 50.000 zł.

Oferty  należy składać do dnia 7 maja 2021r. do godz. 15.00 (decyduje data doręczenia oferty na wskazany adres) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA–Głogów ”  na adres kancelarii zarządcy:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jerzego Ciesiul
ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze zarządcy w dniu 10 maja 2021r.  o godz. 10.00.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z zarządcą.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Opis lokalu użytkowego:
W skład lokalu wchodzą pomieszczenia: na parterze część handlowa i zaplecze magazynowo - socjalne w piwnicy. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu przynależny do lokalu wynosi 120/2762 części.                 
Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem wyceny położona jest w budynku wielolokalowym o charakterze mieszkalno - usługowym przy ulicy Budowlanych 6D. Lokal usługowy jest dwupoziomowy i położony jest na parterze oraz piwnicy. Wejście do lokalu jest na parterze natomiast wewnętrzne schody prowadzą do piwnicy. Na parterze znajduje się hala sprzedaży , a w piwnicy zaplecze magazynowo - socjalne. Lokal według przedłożonych dokumentów oraz zapisów w Księdze Wieczystej posiada powierzchnię użytkową 120,29 m2."

Wyciąg z operatu
Mapka


---------------------------------------------------------------------------------------------

2021.03.12
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn.. akt VGUp 86/20 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym położonej: Żarki Średnie 103C, gmina Pieńsk, dla której Sad Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00018518/4.

Cena wywoławcza wynosi 196.900 zł.  Warunkiem przystąpienia do przetargu złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 20.000 zł.

Oferty  należy składać do dnia 09 kwietnia 2021r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „PRZETARG” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 16 kwietnia 2021r. o godz. 10.00

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Regulamin sprzedaży
Operat szacunkowy
Fotografie 1
Fotografie 2

---------------------------------------------------------------------------------------------
2020.11.05
Syndyk masy upadłości Anny Zalewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
- udziału w wys. 1/1 w prawie własności nieruchomości  gruntowej stanowiącej działkę nr  61/8 położonej w obrębie WOLBROMEK o powierzchni 0,4616 ha (gmina Bolków, powiat jaworski, województwo dolnośląskie) objętej księgą wieczystą nr JG1K/00023173/9 z wolnej ręki za cenę minimalną równą szacunkowej wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym w  kwocie łącznej 11.078,00 zł.

Pisemną ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z opisem
„OFERTA–nieruchomość gruntowa VGUp 29/17”  osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem na adres biura Syndyka:
Kancelaria Syndyka  mgr Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
w terminie do dnia 20 listopada 2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 listopada 2020r.  o godz: 10.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414

Regulamin sprzedaży


---------------------------------------------------------------------------------------------
2020.09.15
2020.11.09 AKTUALIZACJA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

Pisemną ofertę należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2020r.  w zamkniętych kopertach z opisem: „OFERTA– VGUp 11/20”,  osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem poleconym na adres biura Syndyka: Kancelaria Syndyka  Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia  2020r.  o godz: 10.00 w biurze syndyka.

Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż w toku postępowania upadłościowego VGUp 11/20   nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 13/1 , usytuowanego na parterze,  dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/00056969/3 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 237.000 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy  złotych) zgodnie z regulaminem sprzedaży.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 62,9 m2, pomieszczenie przynależne  tj.  piwnica o powierzchni 3,9 m2 oraz udział 9/100 w nieruchomości wspólnej – częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu o pow. 405 m2

Lokal mieszkalny można oglądać  po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu terminu.

Pisemną ofertę należy składać w terminie do dnia 25 września 2020r.  w zamkniętych kopertach z opisem: „OFERTA– VGUp 11/20”,  osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem poleconym na adres biura Syndyka: Kancelaria Syndyka  Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020r.  o godz: 10.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 76 8523053; 608 610 414.

Regulamin sprzedaży


---------------------------------------------------------------------------------------------

2020.05.27
Syndyk masy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
- lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Poznańskiej 21 w Legnicy (KW LE1L/00055935/9) o pow. użytk. 55,0 m2, składającego się z: 2 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 przedpokoju oraz piwnicy numer 4 o pow. 3,3 m2. Cena wywoławcza wynosi 154.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys. 15.400 zł.

- nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo-folwarcznym oraz parkiem przypałacowym, wpisanymi do rejestru zabytków,  położonej  Budziwojów 17, 59-225 Chojnów,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1Z/00027957/5. Cena wywoławcza wynosi 1.557.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłata wadium w wys.  155.700 zł

Przedmioty przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem pod numerem telefonu: 608 610 414;  76 852 30 53

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414 oraz na stronie: www.radcaprawny-ciesiul.pl w zakładce ogłoszenia.

Oferty  należy składać do dnia 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg – Poznańska 21/5” lub „Przetarg – Budziwojów 17”  na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 22 czerwca 2020r. o godz. 10.00

Regulamin sprzedaży Poznańska
Regulamin sprzedaży Budziwojów


---------------------------------------------------------------------------------------------

2018.04.12
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pani Janiny Kozioł sygn. akt VGUp /16 ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 323 Prawa upadłościowego i naprawczego na dzień 26 kwietnia 2018r, przedmiotem sprzedaży jest:

1. lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 540,50 m2 położonego w Modlikowicach nr 45 dla którego Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wdział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z /00041666/2 , wraz z lokalem związany jest udział 5/10 w działce gruntu 97/1 objęty księgą wieczystą nr LE1Z /00002063/0.
- za cenę minimalną 240 600,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset zł)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 125 338 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.radcaprawny-ciesiul.pl

Oferty, wyłącznie pisemne, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na konto nr  43 1090 2590 0000 0001 3096 5907 w kwocie 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące), składać należy w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula w Legnicy przy ul. Wł. Andersa 14/2a. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w kancelarii przy ul. Wł. Andersa 14/2a, 59-220 Legnica.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Postanowienie o zezwoleniu na sprzedaż
Regulamin przetargu

---------------------------------------------------------------------------------------------
2016.06.21

Sprzedaż Przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej w branży spożywczej.

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji lodów. Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa powinni zapoznać z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa, a także powinni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji po uprzednim kontakcie z:

Kancelaria Radcy Prawnego, mgr Jerzy Ciesiul
ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica
tel. 76 852 30 53, tel. 721084790
j.ciesiul@radca.lex.pl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016.06.21
Syndyk Masy Upadłości „METAL-CYNK” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chojnowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości poniżej ceny oszacowania - za najwyższą zaproponowaną cenę. W załączeniu znajduje się spis ruchomości do sprzedaży i regulamin. PRZETARG ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SR W LEGNICY, WYDZ. V GOSPODARCZY Z DNIA 09.06.2016 R., SYGN. AKT V GUp 10/14 O ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE PRZETARGU OFERTOWEGO RUCHOMOŚCI UPADŁEGO.

Regulamin przetargu
Metal Cynk - ruchomości do sprzedaży

Usługi

  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie negocjacji,
  • przygotowanie umowy spółki,
  • przygotowanie uchwał organów spółki,
  • sporządzania dokumentów rejestracyjnych,
  • windykacja należności.
czytaj więcej