Ogłoszenie z dnia 04.12.2023 r. – sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Spółka z o.o.

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Spółka z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości, przysługujące upadłej Spółce od:

  • Dominika Chmielowiec o wartości nominalnej 996.792,83 zł (należność główna), wierzytelność przysługująca na podstawie aktu notarialnego z dnia 24.03.2016r. wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Wydział I Cywilny z dnia 26.08.2016r., Sygn. akt I Co 686/16 nadającemu klauzulę wykonalności zgodnie z art. 777 § 1 pkt.4 kpc. ww. aktowi notarialnemu.
  • Łukasza Sowy o wartości nominalnej 10.888,20 zł (należność główna) + należności uboczne (w tym odsetki, koszty), wierzytelność przysługująca na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Jaworze, Wydział I Cywilny z dnia 31.08.2016r, Sygn. akt I Nc 638/16, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 01.12.2016r.

za najwyższą proponowaną cenę jednak nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr) brutto.

Sprzedaż wierzytelności odbywa się za zgodą Sędziego-Komisarza zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 26 czerwca 2023r w sprawie o Sygn. akt V GUp 237/21 i regulaminem sprzedaży, stanowiącym integralną część postanowienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty. Pisemną ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI” osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem poleconym na adres biura Syndyka:
Kancelaria Syndyka mgr Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica w terminie do dnia 15 grudnia 2023r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2023r. o godz: 12.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat sprzedawanych wierzytelności i regulaminu sprzedaży udzielamy pod nr telefonu 768523053; 608610414. Udzielamy także odpowiedzi na pytania kierowane na adres e-mail syndyka: radcaprawny@idsl.pl.