Ogłoszenie z dnia 04.12.2023 r. – sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Spółka z o.o.

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „TRANS-POL” Spółka z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości, przysługujące upadłej Spółce od:

  • Dominika Chmielowiec o wartości nominalnej 996.792,83 zł (należność główna), wierzytelność przysługująca na podstawie aktu notarialnego z dnia 24.03.2016r. wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Wydział I Cywilny z dnia 26.08.2016r., Sygn. akt I Co 686/16 nadającemu klauzulę wykonalności zgodnie z art. 777 § 1 pkt.4 kpc. ww. aktowi notarialnemu.
  • Łukasza Sowy o wartości nominalnej 10.888,20 zł (należność główna) + należności uboczne (w tym odsetki, koszty), wierzytelność przysługująca na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Jaworze, Wydział I Cywilny z dnia 31.08.2016r, Sygn. akt I Nc 638/16, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 01.12.2016r.

za najwyższą proponowaną cenę jednak nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr) brutto.

Sprzedaż wierzytelności odbywa się za zgodą Sędziego-Komisarza zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 26 czerwca 2023r w sprawie o Sygn. akt V GUp 237/21 i regulaminem sprzedaży, stanowiącym integralną część postanowienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty. Pisemną ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI” osobiście w biurze syndyka w godzinach od 09.00 do 16.00 lub przesyłając listem poleconym na adres biura Syndyka:
Kancelaria Syndyka mgr Jerzy Ciesiul, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica w terminie do dnia 15 grudnia 2023r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2023r. o godz: 12.00 w biurze syndyka.

Szczegółowych informacji na temat sprzedawanych wierzytelności i regulaminu sprzedaży udzielamy pod nr telefonu 768523053; 608610414. Udzielamy także odpowiedzi na pytania kierowane na adres e-mail syndyka: radcaprawny@idsl.pl.

Ogłoszenie z dnia 09.12.2022 r. – sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Wierzchosławice, gmina Bolków.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt V GUp 194/21 ogłasza sprzedaż składnika masy upadłości z wolnej ręki w formie konkursu ofert:

Prawo własności – nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej działki nr 643 i 644 o obszarze 0,7800 ha (działka nr 643 o pow. 7500 m2 oraz działka nr 644 o pow. 300 m2) położone w miejscowości Wierzchosławice, gmina Bolków, powiat jaworski. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00018111/9. Zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej według stanu na dzień wyceny wynosi 211.700,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 211 700,00 zł
(dwieście jedenaście tysięcy siedemset złotych)

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA VGUp 194/21” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.
Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2023r. o godz. 15.00. Decydującą jest data i godzina wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynie po zakreślonym terminie nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 17 stycznia 2023r. o godz. 15.00.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 76 852 30 53; 608 610 414; mail: radcaprawny@idsl.pl

Regulamin sprzedaży
Opis nieruchomości – działka 634
Opis nieruchomości – działka 644

Ogłoszenie z dnia 13.09.2022 r. – sprzedaż nieruchomości w Boraszycach Małych

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt V GUp 122/21 ogłasza sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

1/ Prawo własności nieruchomości gruntowej (działka ew. 76/2 o pow 3,5147 HA) zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z kompleksem budynków przeznaczonych pod produkcję rolną (kurnik). Teren jest ogrodzony, zagospodarowany. Nieruchomość położona jest w miejscowości Boraszyce Małe nr 15A w powiecie wołowskim. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00028386/2.
Cena wywoławcza aktualnie wynosi 1.017.000,00 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy złotych).

Nieruchomość zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej została oszacowana na kwotę 1.130.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych).

Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2022r. o godz. 15.00. Decydującą jest data i godzina wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynie po zakreślonym terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA VGUp 122/21” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu 4 października 2022r. o godz. 10.00.

Przedmioty sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

Regulamin sprzedaży